Trofazni motori / asinhroni motori IGLC 120-60

P: do 600 W
n: do 2800 min-1
UV: 230 V — 400 V
M: do 273 Ncm
Табеле са подацима:
3Д-модели: