AC motori

Trofazni motori i motori monofazne struje

Induktionsmotoren | AC-Motoren

Klasični indukcioni motor je podesan za primenu sa trofaznom i monofaznom  strujom . Motor ima fiksno podešeni broj obrtaja, koji po pravilu iznosi 1400 min-1 (4-polni) ili 2800 min-1 (2-polni). Prednosti ovog motora su u robusnoj konstrukciji, kao i u dobrom odnosu cene i kvaliteta. Intenzivnim razvojem Groschopp je uspeo da realizuje visoku snagu  na malim dimenzijama motora. Time, i inteligentnim dizajnom motori nalaze višestruku primenu.

P: do 740 W
n: do 3500 min-1
UV: 230 V — 400 V
M: do 273 Ncm

AC motori

AC motori

Indukcioni motori po pravilu imaju višežilne raspoređene namotaje u statoru. Napajanjem monofaznom ili trofaznom strujom nastaje obrtno polje (trofazna struja, monofazna struja sa kondenzatorom) kojim se pokreće rotor.

Kratkospojeni rotor

Žlebovi rotora su izliveni od provodnog metala. Štapovi su na obe strane kratko spojeni preko prstena. Zbog toga se oni nazivaju i kratkospojenim kavezima (engl.: „Squirrel Cage“). Zbog toga se ovi motori nazivaju i kratkospojenim motorima.
 

Indukcioni motori

Obrtno polje statora indukuje struje u kavezu statora. Zbog toga naziv „indukcioni motor“

 

Asinhrone mašine

Indukovane struje rotora stvaraju magnetne polove koji prate statorsko obrtno polje. Prema zakonu indukcije rotorske struje se indukuju samo onda kada se rotor kreće relativno prema obrtnom polju statora. Tj. obrtni momenat se stvara samo kada obrtanje rotora prema obrtanju statora nije sinhrono. Zbog toga se ovakvi motori nazivaju asinhronim mašinama.